បើមិន​ចង់ឲ្យ​ក្រពះឆា​ប់ខូច​ទេ កុំធ្វើទម្លាប់អាក្រ​ក់ទាំង​នេះឲ្យសោះ​ – CEN