មិនត្រូវ​ធ្វេី​ជាម​ន្ត្រី​គ្រាប់​ល្ពៅ ប្រភេទ​ទីមួយ – CEN