សិង្ហបុ​រីចាប់​បានស្រ​ការព​ង្រូល និងភ្លុកដំរី​ ២០តោន តម្លៃជិត ​៥០លាន​ដុល្លារ – CEN