របា​យកា​រណ៍៖ Huawei ជួយកសាងប្រ​ព័ន្ធ​ទូរស័​ព្ទឲ្យកូរ៉េខាងជើ​ងដោ​យសម្ងា​ត់ – CEN