ការចាប់ខ្លួ​នជនល្មើស ជនជាតិចិន ក្នុងករណីសម្លាប់នារីជាសង្សារច្រកវ៉ាលិស – CEN