ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៩ គយ​រក​ចំណូល​ជូន​រដ្ឋ​សរុប​ប្រមាណ​ជាង ៥.៩ ទ្រី​លាន​រៀល – CEN