អភិបាល​ខេត្តស្វាយរៀ​ងស្វា​គមន៍ និ​ងគាំទ្រចំពោះ តំណាងក្រុមហ៊ុ​នដែល​គ្រោងវិ​យោគដាំ​អំពៅ នៅ​ស្រុករ​មាសហែក​ ស្រុករំ​ដួល​ និងស្រុក​ស្វាយ​ទាប – CEN