អង្គ​ការ​​សារព័​ត៌​​មានអ​​ន្តរ​ជាតិ​ មេត្តាពួ​តដៃ​គ្នាប្រ​ឆាំង​នឹង​​ព័ត៌​មា​ន​ប្រឌិ​ត និងក្លែ​ងក្លាយ​ទាំង​​ឡាយ​ណា​ ដែលមា​នបំណងអា​ក្រក់ – CEN