មណ្ឌល​ប្តូរ​ពន្យារ​ប័ណ្ណបើកបរ AEON Mall ផ្តល់​សេវា​បាន​ជាង 22,466 បណ្ណ​ – CEN