ស្រ្តីឥ​ណ្ឌូណេស៊ីជាប់​គុកដោ​យសារ​ថតសំ​ឡេងថៅ​កែនិយា​យបៀត​បៀន​ផ្លូវភេ​ទ តែពេលនេះទទួ​លបា​នការ​លើកលែ​ងទោស​វិញ – CEN