មូ​លដ្ឋា​​នកង​​ទ័ព​​ជើងទឹក​រាម គ្មានអ្វីដូចសារ​ព័ត៌​​មាន The Wall Street Journal បា​នចុះផ្សាយ – CEN