អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះពិ​និត្យ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​ អនាម័​យ ​នៅជុំ​វិញ​បរិ​វេណ វិមានឈ្នះឈ្នះ​ – CEN