ក្រោយ​ការអំពាវនាវ ស្ដ្រី​ដែល​ជាប់ពន្ធនាគា​រទាំង​ជំងឺ​ដោយសារ​រឿង​ដីធ្លី ត្រូវបាន​តុលាការ​ដោះលែង​ហើយ​ – CEN