នា​រីរូប​ស្រស់សោ​ភាម្នា​ក់ ដែលលូ​កហោ​ប៉ៅ ​ប្រជាពលរ​ដ្ឋ​យ៉ាងស​កម្ម នៅក្នុង​ផ្សារ​រាត្រី ត្រូវចាប់ខ្លួន – CEN