ទឹកជំនន់​នៅ​ឥណ្ឌា ធ្វើ​ឲ្យ​ជាប់​អ្នកដំណើរ​លើ​រថភ្លើង​ជាង ១០០០​នាក់​ – CEN