រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម ៖ កែប្រែទ​ម្លាប់ក​សិករ ពីការ​ផ​លិត សម្រាប់បម្រើសេចក្ដីត្រូវការរ​បស់​ខ្លួន មកជាការផ​លិត​សម្រាប់​ធ្វើពាណិជ្ជ​កម្ម – CEN