ខណ្ឌ​ទាំង​៤ កណ្តាល​ក្រុង​នឹង​ចាប់ផ្តើម​យុទ្ធនាការ​ស្តា​លូ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​មករា ដោយ​ប្រើ​ពេល​៧​ខែ​ – CEN