រាជធានីភ្នំពេញ កំ​ពុ​​ងដោះ​ស្រា​យបញ្ហា​ ​ស្ទះ ចំនួន​៣ករណី – CEN