កញ្ញា ណាក់ ស្រីណា​ នឹងបង្ហា​ញពី​វប្បធម៌​រប​ស់កម្ពុជា នៅលើឆា​កអ​ន្តរ​ជាតិ ពេលចូលរួមប្រ​កួតព្រឹ​ត្តិការ​ណ៍បវ​រកញា​ពិភ​ពលោក Miss United Nation នៅប្រទេសកាណាដា​ – CEN