ក្រឡាប់រថយន្ត​​ដឹក​អ្នកដំ​ណើររ​បស់ក្រុ​មហ៊ុន រតនៈសម្ប​ត្តិ របួសធ្ងន់ស្រាល ៤នាក់ ឯតៃកុងរថយន្តរត់បាត់ – CEN