សម្តេចតេជោ ៖ សូមប​ងប្អូន​ប្រជាព​លរដ្ឋ កុំមា​នការ​ព្រួយបា​រម្ភ ក្នុងកា​រទទួ​លទាន​សាច់ជ្រូ​ក – CEN