បើ​ចង់អោយ​ថ្លើម​មាន​សុខភាព​ល្អជា​និច្ច ចូរ​រក្សា​ទម្លាប់៣​នេះ​ នៅពេល​ព្រឹក​ – CEN