លើកក​ម្ពស់គាំ​ទ្រ គាំពារការបំបៅកូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ម្តាយ បង្កើននូវកា​រ​យល់​​ដឹង អំពីសារសំ​ខាន់​​ និង គុណតម្លៃរប​​ស់​ទឹ​ក​ដោះម្តា​យ – CEN