អំពា​វនាវដល់បងប្អូនប្រជាពល​រដ្ឋ​ឱ្យចាប់​យកកា​រចិញ្ចឹមសត្វជ្រូក និងពិសាសាច់ជ្រូកឡើង​វិញ – CEN