កម្ពុជា​និង​តួ​ក​គី ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្ដីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ស​ន្តិ​សុខ​ – CEN