ឡានក្រុងធ្លាក់ច្រាំងនៅប្រទេសប៉េរូ ផ្តាច់ជីវិតមនុស្ស ៣៦នាក់ – CEN