ចាប់​ឃាតករ យក​ដំបង​ដែក​ជ្រុង​វាយ​ជនរងគ្រោះ​កំពុង​អង្គុយ​ចុច​ទូរស័ព្ទ ដោយសារ​ជនសង្ស័យ​ប្រច័ណ្ឌ ជនរងគ្រោះ​ជាមួយនឹង​ប្រពន្ធ​របស់ខ្លួន​ – CEN