មតិ​ទាំងស្រុង​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ជុំវិញ​ការកកស្ទះ​ចរាចរណ៍​រាល់ថ្ងៃ ក្នុង​ក្រុងព្រះសីហនុ​! – CEN