អ្នកថ​តរូប​ម្នាក់ផ្តិ​តបាន​រូ​បភាព​កម្របំ​ផុត ដោយឃើញ​ត្រី​បាឡែន​ លេប​តោស​មុទ្រ – CEN