ចាប់​ខ្លួនជ​នម្នាក់​ជាប់​សង្ស័យ នឹងអំ​ពើលួ​ចម៉ូតូ​សិស្ស​សាលាចំនួន៤គ្រឿង ហើយជម្លៀសដឹកតាមរថយន្ត – CEN