ស៊ុយអែត​បាន​ចូលរួមចំណែក​យ៉ាងសកម្ម​ក្នុង​កម្មវិធី​កែទម្រង់ ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា​ – CEN