ក្រសួ​ងទេស​ចរណ៍ និង ICC-Angkor ពិគ្រោះគ្នាជំរុញសកម្ម​ភា​ពទេស​ចរណ៍​នៅតំបន់​អង្គរ – CEN