មេធាវី​ការពារ​ក្តី​ឲ្យ​អតីត​បុគ្គលិក​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​ពីររូប ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹងសាទុក្ខ ទៅ​សាលាឧទ្ធរណ៍ – CEN