ព្រះមហាក្ស​ត្រ និងព្រះមហា​ក្ស​ត្រិយ៍ សម្តេចយាងសម្ពោ​ធ​អគារ​វះកា​ត់បេះ​ដូង​ដំបូង​នៅ មន្ទីរពេ​ទ្យ គន្ធ​បុប្ផាភ្នំ​ពេញ – CEN