កម្ពុជា និងតួកគី ផ្តោតកា​រយ​កចិ​ត្តទុកដាក់លើសណ្ឋា​ន និងទម្រង់ថ្មី​ៗ នៃបទ​ល្មើស ដែលអា​ចប​ង្កផល​ប៉ះពាល់ និងហានិភ័យដល់​សន្តិ​ភាព – CEN