រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ណែ​នាំឱ្យ​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ខេត្ដ​ប៉ៃលិន ត្រូវ​ពង្រឹង​សាមគ្គីភាព​ផ្ទៃក្នុង​ – CEN