គ្រោះថ្នាក់​រថយន្ត​ប៉ះគ្នា បណ្តាល​ឲ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់មនុស្សប្រុសម្នាក់ – CEN