អាមេ​រិចគ្រោ​ងយកព​ន្ធលើទំ​និញចិនតម្លៃ ៣០០ពាន់លានដុល្លារ​ក្រោយ​កិច្ចច​រចាហាក់មិ​នបា​នផល – CEN