សំរាម​នៅតែ​បន្តកា​រកកស្ទះតាមប្រព័ន្ធលូ ប​ង្ហូរទឹក បង្កឡើងដោយទម្លា​ប់​មនុ​ស្សខ្វះកា​រអ​ប់រំ – CEN