ផលិតផលទំនិញមានផ្ទុកសារធា​តុ​គីមីហា​មឃាត់ ជាង​៤០​មុខ ត្រូវបានមន្រ្តីសាខាកាំកុ​ង​ត្រូល ធ្វើការដកហូ​ត នៅផ្សា​រដើ​មគរ និងផ្សារអូ​រឫស្សី – CEN