អ៊ីស្រាអែល កំណាយ​ឃើញ ត្រា មាន​អាយុកាល ២៧០០​ឆ្នាំ របស់​ចៅហ្វាយក្រុង Jerusalem – CEN