កម្ពុជា​បាននិងកំពុង ស្ថិតក្នុង​តំបន់​នៃ​សម្ពាធ​ទាប​មាន​ជាអាទិ៍ ជ្រលង​សម្ពាធ​ទាប (ITCZ) – CEN