រដ្ឋ​មន្រ្តីក្រ​សួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា ជួប​ជាមួយ​អប្បមា​ទទូទាំ​ងប្រទេ​ស និងជំនួយការអ​ប្ប​មាទ​ទូទាំង​ប្រទេស​ នៅខេត្តស្វាយរៀង – CEN