វៀតណាម ៖ ផ្ទុះឃ្លាំងអេតចាយ ក្បាលគ្រាប់ធ្លាក់ចុះដូចដំណក់ទឹកភ្លៀង – CEN