ប្តីមកពីផឹកស្រាស្រវឹង វាយប្រពន្ធ ស្លាប់ភ្លាមៗ – CEN