អាជ្ញាធររាជធានី ​ចាប់​ផ្ដើម​កាយប្រឡាយបឹងត្របែក និង​ឲ្យប្រជា​ពល​រដ្ឋ ដែល​មានលំ​នៅដ្ឋា​នលើប្រឡាយរំ​កិល​ផ្ទះចេញ ដើម្បី​បុក​ស៊ីផា​យ ធ្វើចរន្តទឹកហូតបានលឿន – CEN