ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​ពង្រីក​សេវា​ព្យាបាល​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​ដោយ​ផ្អែកលើ​សហគមន៍​ – CEN