សេចក្តី​ថ្លែ​ងការ​ណ៍ស្ដីពី ការ​ធ្វើ​ឱ្យខូច​ខាត​ទ្រព្យ​​ដា​ក់​បញ្ចាំ៖ ការ​បាត់​បង់​​ដី​ធ្លី​ និង​​​​​ការ​​រំ​លោភ​​បំពា​ន​ក្នុ​ងវិ​ស័យមី​ក្រូហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុ​​នៅ​​​កម្ពុ​ជា – CEN