គណៈ​កម្មា​ធិកា​រ​ជាតិ​ត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡា​ទេ​សច​រណ៍​ថ្មើរជើ​ងនៅ​តំ​បន់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​អ​ន្លង់​វែង – CEN