សមត្ថកិច្ច​កំពុ​ងរ​កវិធី​ស​ង្គ្រោះបុ​រ​សម្នា​ក់​ ដែល​បា​នធ្លា​ក់កៀ​ប​ជាប់​ចន្លោះ​ភ្នំ​ហុង ៤ថ្ងៃ – CEN